ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Active Radio se sídlem Wenzigova 1872/4, Nové Město, 120 00
Praha 2, IČ: 61058297, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v
Praze pod sp. zn. B 3912, (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako
uživatele webových stránek paradafest.frekvence1.cz informuje o níže popsaném
zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo
projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv
obrátit na e-mailové adrese gdpr@activeradio.cz.
Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje osob
mladších 16 let nezpracováváme.
Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o
vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být
zejména:

1. Vaše jméno a příjmení,
2. obchodní firma,
3. adresa nebo sídlo společnosti,
4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
5. telefonní číslo nebo
6. e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom
ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.
Na našich webových stránkách sledujeme aktivitu a chování jejích uživatelů, a to
prostřednictvím souborů cookies, a to:
Označení/název cookie funkčnost/činnost
Google Analytics sledování návštěvnosti stránek
Uživatelská nastavení konfigurace uživatelských
preferencí

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět
a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich
povinností, tj. zejména pro odbavené vaší objednávky, vyhodnocení soutěží jichž
se účastníte a zasílání vámi vyžádaných informací dle požadovaných kritérií.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a
jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu
zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k
tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o
událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by
Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely
plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi
vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním
požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy
nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních
sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné
vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí
na gdpr@activeradio.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel
obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje
můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás
provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

1. externí účetní;
2. externí advokátní kanceláři;
3. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové,
cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme
poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k
plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou
například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z
přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte
následující práva:

1. právo na přístup k osobním údajům;
2. právo na opravu;
3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
4. právo na omezení zpracování údajů;
5. právo vznést námitku proti zpracování; a
6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o
jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové
adrese gdpr@activeradio.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda
osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak
za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme
zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést
námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování
Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného
profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první
poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel
požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění
Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá
zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné
otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování
Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je
můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování
Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo
z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro
účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely
zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.